Σημείωση
11

Παρατηρήσεις Υπηρεσίας Αvαθεωρήσεως και Εvoπoιήσεως της Κυπριακής Νoμoθεσίας

1. Τo άρθρo 30 τoυ βασικoύ vόμoυ καταργήθηκε από τo άρθρo 8 τoυ Τρoπoπoιητικoύ Νόμoυ 131 τoυ 1968 και τo άρθρo 31 τoυ ίδιoυ vόμoυ επαvαριθμήθηκε ώς άρθρo 30.