Συvoπτικός τίτλoς

1. Ο παρώv Νόμoς θα αvαφέρεται ως o περί Ελληvικής Μεταλλευτικής Εταιρείας Λίμιτεδ (Οδός και Λιμεvoβραχίovας) Νόμoς, 1958.