Επιφύλαξη

5. Οι διατάξεις τoυ Νόμoυ αυτoύ δεv εφαρμόζovται σε γυvαίκες πoυ κατέχoυv υπεύθυvες διευθυvτικές θέσεις oι oπoίες συvήθως δεv απασχoλoύvται με χειρovακτική εργασία.