Ερμηνεία

2. Στο Νόμο αυτό-

“κατώτατος μισθός” σημαίνει το κατώτατο όριο μισθών που καθορίζεται όπως προνοείται στο εξής αναφορικά με τη συγκεκριμένη εργασία που διεξάγεται από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο και το οποίο ισχύει για το πρόσωπο αυτό.