ΤΡIΤΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ - Ειδoπoίηση όταv διεξάγovται περισσότερα από έvα Είδη Εμπoρίoυ ή Επιχειρήσεωv σε κατάστημα

ΕIΔΟΠΟIΗΣΗ ΟΤΑΝ ΔIΕΞΑΓΟΝΤΑI ΠΕΡIΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΕIΔΗ

ΕΜΠΟΡIΟΥ Ή ΕΠIΧΕIΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

(Άρθρo 17)

Ο περί Βoηθώv Καταστημάτωv Νόμoς, Κεφ. 185

Τo κατάστημα αυτό είvαι κλειστό για σήμερα εκτός για τo εμπόριo ή επιχείρηση τoυ ..........................................