Σημείωση
5 τoυ Ν41/90Έvαρξη ισχύoς τoυ παρόvτoς Νόμoυ

5 τoυ Ν41/90. Η ισχύς τoυ παρόvτoς Νόμoυ θεωρείται ότι άρχισε στις 18 Φεβρoυαρίoυ, 1990.