Σημείωση
32 του Ν.155(I)/2006Κατάργηση προηγούμενων ρυθμίσεων

Με την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.155(I)/2006], ο περί Βοηθών Καταστημάτων Νόμος, όπως έχει τροποποιηθεί, καθώς και οι Κανονισμοί και τα Διατάγματα που εκδόθηκαν δυνάμει τούτου καταργούνται.