Σημείωση
3 του Ν.93(I)/2001Επιφύλαξη

Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη διάταξη του βασικού νόμου, οι Γνωστοποιήσεις οι οποίες εκδόθηκαν δυνάμει του περί Βοηθών Καταστημάτων Νόμου και δημοσιεύονται στο Παράρτημα Τρίτο, Μέρος Ι, της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας, ημερομηνίας 16 Φεβρουαρίου 2001, με αρ. Κ.Δ.Π. 71/2001, 72/2001, 73/2001, 74/2001, 75/2001, 76/2001, 77/2001, 78/2001, 79/2001, 80/2001, 81/2001, 82/2001, 83/2001, 84/2001, 85/2001, 86/2001, 87/2001 και 88/2001 λογίζεται ότι εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την 30ή Νοεμβρίου 2001.