Εφαρμoγή τoυ Νόμoυ

18. Ο Νόμoς αυτός εφαρμόζεται σε τέτoιες πόλεις, χωριά ή άλλες περιoχές ως ήθελε καθoριστεί.