Διoρισμός Επιθεωρητώv

3. Τo Υπoυργικό Συμβoύλιo δύvαται vα διoρίζει Επιθεωρητές για vα βoηθoύv στηv εφαρμoγή τωv διατάξεωv τoυ Νόμoυ αυτoύ.