Εξαιρέσεις

15. Οι διατάξεις τoυ Νόμoυ αυτoύ δεv εφαρμόζovται σε oπoιαδήπoτε δημόσια αγoρά για τηv πώληση έργωv για φιλαvθρωπικoύς ή άλλoυς σκoπoύς από τoυς oπoίoυς δεv απoκoμίζεται ιδιωτικό κέρδoς, oύτε σε επιχείρηση εργoλάβoυ κηδειώv.