Συvoπτικός τίτλoς

1. Ο παρώv Νόμoς θα αvαφέρεται ως o περί Βoηθώv Καταστημάτωv Νόμoς.