Σημείωση
4 του Ν.65(Ι)/2012Λήξη της ισχύος του άρθρου 10 του βασικού νόμου

Παρά τις διατάξεις του άρθρου 3 του περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2011, το άρθρο 10 του βασικού νόμου θα συνεχίσει να ισχύει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012, με εξαίρεση τις διατάξεις του εδαφίου (3) αυτού, οι οποίες θα εξακολουθήσουν να ισχύουν ως σχετικά διαλαμβάνεται στο εν λόγω εδάφιο και μετά την παρέλευση της εν λόγω ημερομηνίας.