Σημείωση
3

3. Ο περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) (Τροποποιητικός) Νόμος του 1992 (Νόμος 82(Ι) του 1992) με τον παρόντα Νόμο καταργείται.