Σημείωση
3 του Ν. 156(Ι)/2011Έναρξη και λήξη της ισχύος του Ν. 156(Ι)/2011

Η ισχύς του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 156(Ι)/2011] αρχίζει με τη δημοσίευση του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και λήγει έξι μήνες μετά από αυτήν, με εξαίρεση τις διατάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου 10 του βασικού νόμου, όπως αυτό περιλαμβάνεται στο άρθρο 2 του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 156(Ι)/2011], οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν ως ορίζεται στον εν λόγω εδάφιο.