Σημείωση
3 του Ν.39(Ι)/2007Έναρξη της ισχύος του Ν. 39(Ι)/2007

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 39(Ι)/2007] λογίζεται ότι τίθεται σε ισχύ από τις 11 Φεβρουαρίου 2005.