Σημείωση
3 του Ν.65(Ι)/2012Έναρξη και λήξη της ισχύος του Ν.65(I)/2012

Η ισχύς του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.65(I)/2012] αρχίζει με τη δημοσιεύσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2012, με εξαίρεση τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 11 του βασικού νόμου, όπως αυτό περιλαμβάνεται στο άρθρο 2 του παρόντος Νόμου, οι οποίες θα εξακολουθήσουν να ισχύουν ως ορίζεται στο εν λόγω εδάφιο.