Επιβολή και ενίοτε επιστροφή τελών και δικαιωμάτων σε ορισμένες περιπτώσεις

9.-(1) Όταν ακίνητη ιδιοκτησία μεταβιβάζεται από ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία (partnership) σε εταιρεία (company) που διαδέχεται αυτήν επιβάλλονται και εισπράττονται τα κατάλληλα δικαιώματα χωρίς να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι η δικαιοδόχος εταιρεία προς την οποία γίνεται η μεταβίβαση διαδέχεται τη δικαιοπάροχη ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία η οποία μεταβιβάζει, είτε καθολικά είτε με άλλο τρόπο:

Νοείται ότι όταν μοναδικοί μέτοχοι της δικαιοδόχου εταιρείας είναι οι εταίροι της δικαιοπάροχης ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας και σε οποιοδήποτε χρόνο προσάγεται στο Διευθυντή ικανοποιητική, κατά την κρίση του, απόδειξη του γεγονότος οτι, κατά τη διάρκεια πενταετίας από την ημερομηνία της δήλωσης μεταβίβασης ή,,αν η περίπτωση είναι τέτοια, μέχρι την τυχόν διάλυση ή εκκαθάριση της εταιρείας, εντός της περιόδου που προαναφέρθηκε, κανένα πρόσωπο άλλο από τους κατά το χρόνο της δήλωσης μεταβίβασης που προαναφέρθηκε μετόχους της εταιρείας και στενούς συγγενείς αυτών δεν απέκτησε οποιαδήποτε μετοχή της εταιρείας διαφορετικά ή εξαιτίας θανάτου ο Διευθυντής επιστρέφει στην εταιρεία το ποσό των τελών και δικαιωμάτων που επιβλήθηκαν και εισπράχθηκαν κατά το χρόνο της δήλωσης μεταβίβασης, μειωμένο κατά ποσό ίσο με 4 επί τοις εκατό της αξίας της ακίνητης ιδιοκτησίας που μεταβιβάστηκε όπως εκτιμήθηκε κατά την ημερομηνία της δήλωσης μεταβίβασης που προαναφέρθηκε.

(2) Όταν ακίνητη ιδιοκτησία μεταβιβάζεται σε εταιρεία της οποίας μοναδικοί μέτοχοι είναι οποιοιδήποτε από τους ακόλουθους, δηλαδή ο δικαιοπάροχος ο οποίος μεταβίβασε και στενοί συγγενείς αυτού, και σε οποιοδήποτε χρόνο προσάγεται στο Διευθυντή ικανοποιητική, κατά την κρίση του, απόδειξη του γεγονότος ότι, κατά τη διάρκεια πενταετίας από την ημερομηνία της δήλωσης μεταβίβασης ή, αν η περίπτωση είναι τέτοια, μέχρι την τυχόν διάλυση ή εκκαθάριση της εταιρείας, εντός της περιόδου που προαναφέρθηκε, κανένα πρόσωπο άλλο από το δικαιοπάροχο που μεταβίβασε και από τους ιδίους ή άλλους στενούς συγεννείς του δεν απέκτησε οποιαδήποτε μετοχή της εταιρείας (με άλλο τρόπο παρά εξ αιτίας θανάτου), ο Διευθυντής επιστρέφει στην εταιρεία το ποσό των τελών και δικαιωμάτων που επιβλήθηκαν και εισπράχθηκαν, κατά το χρόνο της δήλωσης μεταβίβασης μειωμένο κατά ποσό ίσο με 4 επί τοις εκατό της αξίας της ακίνητης ιδιοκτησίας που μεταβιβάστηκε όπως εκτιμήθηκε κατά την ημερομηνία της δήλωσης μεταβίβασης που προαναφέρθηκε:

Νοείται ότι τα τέλη και δικαιώματα που αναφέρθηκαν επιστρέφονται αν κατά το χρόνο της επιστροφής τους το ακίνητο για τη μεταβίβαση του οποίου γίνεται η επιστροφή συνεχίζει να είναι εγγεγραμμένο στο όνομα της εταιρείας.

(4) Για τους σκοπούς των εδαφίων (1) και (2) στενός συγγενής σε σχέση με πρόσωπο σημαίνει τον ή τη σύζυγο αυτού και τους συγγενείς αυτού μέχρι και του τρίτου βαθμού συγγένειας.