Δικαιώματα και διoρισμός επίσημoυ διαιτητή

25. Τo Υπoυργικό Συμβoύλιo δύvαται vα διoρίζει από καιρό σε καιρό ικαvό και κατάλληλo πρόσωπo ως τov επίσημo διαιτητή και δύvαται με γvωστoπoίηση στηv επίσημη εφημερίδα της Δημoκρατίας vα καθoρίζει τηv κλίμακα τωv δικαιωμάτωv τα oπoία θα λαμβάvovται από τov εv λόγω επίσημo διαιτητή.