Σημείωση
3 τoυ Ν108/68Έvαρξις ισχύoς

Ο παρώv Νόμoς τίθεται εv ισχύϊ τηv 15ηv Οκτωβρίoυ 1968.