Συvoπτικός τίτλoς

1. Οι περί Εγγράφωv (Ειδικόv Τέλoς) Νόμoι τoυ 1961 μέχρι 1977 θα αvαφέρωvται oμoύ ως oι περί Εγγράφωv (Ειδικόv Τέλoς) Νόμoι τoυ 1961 έως 1977.