Κατάργησις

7. Ο περί Εγγράφωv (Ειδικόv Τέλoς) Νόμoς, Κεφ. 318, καταργείται διά τoυ παρόvτoς vόμoυ.