Σημείωση
5 του Ν79/86Μεταβατικαί διατάξεις

(1) Οιαιδήποτε εφέσεις γενόμεναι δι’ υπομνήματος (case stated) και εκκρεμούσαι ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου κατά την ημέραν ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου θα συνεχισθούν και εκδικασθούν υπ’ αυτού ως εφέσεις βάσει του παρόντος Νόμου, εκατέρου των εν τη διαδικασία μερών έχοντος δικαίωμα να προβάλη προσθέτους λόγους εφέσεως καθ’ ον τρόπον το Δικαστήριον ήθελε θεωρήσει πρέπον.

(2) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του βασικού νόμου, παν ενδιαφερόμενον μέρος εις διαφοράν αναφυείσαν επί οιουδήποτε θέματος εγερθέντος κατά την εφαρμογήν του βασικού τούτου νόμου και διά την οποίαν το Δικαστήριον με απόφασιν του εκδοθείσαν μετά την 31ην Οκτωβρίου 1985 ηρνήθη να υποβάλη υπόμνημα (case stated) ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου, δύναται, εντός ενός μηνός από της ημερομηνίας ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου, να υποβάλη έφεσιν ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου, μη λαμβανομένης υπ’ όψιν οιασδήποτε ετέρας διαδικασίας εκκρεμούσης διά την τοιαύτην άρνησιν.

(3) Πάσα εκκρεμούσα ενώπιον του Δικαστηρίου κατά την ημερομηνίαν ενάρξεως της ισχύος του περί Ενοικιοστασίου (Τροποποιητικού) Νόμου του 1986 αίτησις δι’ υποβολήν υπομνήματος (case stated) ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου, δύναται εντός δύο μηνών από της ως προείρηται ημερομηνίας να αποσυρθή υπό του αιτητού και να καταχωρηθή έφεσις.