Σημείωση
6 του Ν.99(Ι)/2006Μεταβατικές διατάξεις

(1) Οποιαδήποτε ποσά βρίσκονταν κατατεθειμένα στο  Ταμείο περιέχονται, από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.99(Ι)/2006], στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.

(2) Οποιαδήποτε επιδόματα ή οφειλές  καταβλητέες ή οφειλόμενες από το Ταμείο θα καταβάλλονται ή οφείλονται, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.99(Ι)/2006], από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.

(3) Οποιοιδήποτε διορισμοί έγιναν δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 24 του βασικού νόμου, πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.99(Ι)/2006], συνεχίζουν να ισχύουν μέχρις ότου ο Υπουργός Εσωτερικών ήθελεν άλλως αποφασίσει.

(4) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο όρος «Ταμείο» σημαίνει το δυνάμει του άρθρου 2 του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.99(Ι)/2006] καταργούμενο Ταμείον Επιδοτήσεως Ενοικίων Εκτοπισθέντων και Παθόντων, που καθιδρύθηκε με βάση το άρθρο 22 του βασικού νόμου.