Σημείωση
4 του Ν.51/1989Έναρξη της ισχύος του Ν.51/1989

Η ισχύς των διατάξεων του παρόντα Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.51/1989] αρχίζει από την 1.1.1989.