Σημείωση
5 του Ν.128(Ι)/2007Έναρξη της ισχύος του Ν.128(I)/2007

(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου, ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν.128(I)/2007] τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Οι διατάξεις του άρθρου 2 και οι διατάξεις του άρθρου 4 του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.128(I)/2007] αρχίζουν να ισχύουν από την ημερομηνία που ορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, με Γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.