Διάρκεια ισχύος του παρόντος Μέρους

26. Η ισχύς του παρόντος Μέρους εκπνέει άμα τη λήξει της εκρύθμου καταστάσεως.