Ορισμοί

17. Διά τους σκοπούς του παρόντος Μέρους-

“απροσπέλαστος περιοχή” σημαίνει πάσαν περιοχήν εν Κύπρω κηρυχθείσαν ως τοιαύτην δυνάμει των διά του παρόντος Νόμου καταργουμένων περί Ενοικιοστασίου Νόμων του 1975 έως 1980 και περιλαμβάνει πάσαν ετέραν περιοχήν ήτις ήθελε κηρυχθή ως τοιαύτη δι’ Αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου συμφώνως προς τας διατάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου 18

“δυσπραγούσα περιοχή” σημαίνει παν τμήμα ελεγχομένης υπό την έννοιαν του Νόμου περιοχής κηρυχθέν ως δυσπραγούσα περιοχή δυνάμει των διά του παρόντος Νόμου καταργουμένων περί Ενοικιοστασίου Νόμων του 1975 έως 1980 και περιλαμβάνει παν έτερον τμήμα κηρυττόμενον ως δυσπραγούσα περιοχή διά διατάγματος του Υπουργικού Συμβουλίου εκδιδομένου συμφώνως προς τας διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 18

“έκρυθμος κατάστασις” σημαίνει την συνεπεία της Τουρκικής εισβολής δημιουργηθείσαν κατάστασιν η οποία εξακολουθεί να υφίσταται μέχρις ότου το Υπουργικόν Συμβούλιον, διά γνωστοποιήσεως δημοσιευομένης εις την επίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας, ορίση την ημερομηνίαν λήξεως της τοιαύτης καταστάσεως

“εκτοπισθείς” σημαίνει-

(α) Πρόσωπο το οποίο κατά τον αμέσως πριν από την τουρκική εισβολή χρόνο είχε τη μόνιμη κατοικία του σε περιοχή η οποία συνεπεία της εισβολής κατέστη απροσπέλαστη και περιλαμβάνει και τους εξ αρρενογονίας απογόνους του,

(β) πρόσωπο το οποίο την 21η Δεκεμβρίου 1963, διέμενε σε ιδιόκτητη οικία σε απροσπέλαστη περιοχή, και δεν είναι ιδιοκτήτης άλλης οικίας σε περιοχή ελεγχόμενη από το κράτος,

(γ) πρόσωπο το οποίο αμέσως πριν από την τουρκική εισβολή ήταν ιδιοκτήτης κατοικίας σε απροσπέλαστη περιοχή και δεν είναι ιδιοκτήτης άλλης οικίας σε ελεγχόμενη περιοχή.

“ελεγχόμενη περιοχή” σημαίνει περιοχήν εν Κύπρω κηρυχθείσαν ως τοιαύτην δυνάμει των διά του παρόντος Νόμου καταργουμένων περί Ενοικιοστασίου Νόμων του 1975 έως 1980 και περιλαμβάνει πάσαν ετέραν περιοχήν ήτις ήθελε κηρυχθή ως τοιαύτη διά διατάγματος του Υπουργικού Συμβουλίου εκδιδομένου συμφώνως προς τας διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 18

“παθών” για σκοπούς επιδότησης μόνο, σημαίνει-

(α) Χήρα πεσόντα ή σύζυγο εξαφανισθέντα,

(β) θυγατέρα πεσόντα ή εξαφανισθέντα,

(γ) γονέα πεσόντα ή εξαφανισθέντα,

(δ) έγγαμο με ποσοστό ανικανότητας 40% και άνω,

(ε) τέκνο πεσόντα ή εξαφανισθέντα, το οποίο για εκπαιδευτικούς κυρίως λόγους είναι αναγκασμένο να βρίσκεται μακριά από την κατοικία των γονέων του,

εφόσον έχουν χαρακτηριστεί ως εξαρτώμενοι ή ανάπηροι δυνάμει του περί Ανακουφίσεως Παθόντων Νόμου.

Δύναται επίσης να χαρακτηριστεί ως “παθών” κατόπιν έγκρισης του Υπουργού,

(α) έγγαμος ανάπηρος με ποσοστό ανικανότητας τουλάχιστο 30%,

(β) αδελφή άγαμου πεσόντα ή εξαφανισθέντα, εφόσον αποδεδειγμένα προκύπτει από τη σχετική έρευνα ότι ο πεσών ή εξαφανισθείς βοηθούσε την αδελφή του και θεωρείτο προστάτης της,

(γ) γιος πεσόντα ή εξαφανισθέντα του οποίου η οικονομική κατάσταση καθώς και εκείνη της συζύγου ή μνηστής του είναι πολύ χαμηλή:

Νοείται ότι στην περίπτωση αυτή δύναται να θεωρείται ως “παθών” για τους σκοπούς του παρόντα Νόμου, ένας μόνο γιος, για κάθε οικογένεια πεσόντα ή εξαφανισθέντα.