Επιδότηση Ενοικίων Εκτοπισθέντων και Παθόντων

22.-(1) Καταβάλλεται επίδομα για τα ενοίκια που καταβάλλονται από εκτοπισθέντες και παθόντες για κατοικίες δυνάμει ενοικίασης από ή εκ μέρους εκτοπισθέντα ή παθόντα ενοικιαστή, ανεξάρτητα από την ημερομηνία συμπλήρωσης της εν  λόγω κατοικίας.

(2) Οι δαπάνες καταβολής του πιο πάνω επιδόματος καλύπτονται  από ειδικό κονδύλι του εκάστοτε προϋπολογισμού του Κράτους που είναι μέρος του προϋπολογισμού που αφορά το Υπουργείο Εσωτερικών.