Συνοπτικός τίτλος

1. Οι περί Ενοικιοστασίου Νόμοι του 1983 έως 1999 θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Ενοικιοστασίου Νόμοι του 1983 έως 1999.