Μεταβατική διάταξη

37.  Οι διατάξεις του περί Ενοικιοστασίου (Τροποποιητικού) Νόμου του 2020 [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 3(Ι)/2020] δεν εφαρμόζονται για υποθέσεις οι οποίες έχουν καταχωρισθεί στο Δικαστήριο πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του εν λόγω Νόμου, καθώς και για ενοίκια που κατέστησαν πληρωτέα πριν από την ημερομηνία αυτή, νοουμένου ότι θα εξοφληθούν εντός δώδεκα (12) μηνών από την εν λόγω ημερομηνία.