Διορισμός λειτουργών επιδότησις ενοικίων εκτοπισθέντων και παθόντων

24.-(1) Ο Υπουργός Εσωτερικών κέκτηται εξουσίαν να διορίζη λειτουργούς επιδοτήσεως, καθήκον και υποχρέωσις των οποίων είναι να αποφασίζουν κατά τρόπον αντικειμενικόν το ύψος του επιδόματος το οποίον θα καταβάλληται εις εκτοπισθέντας και παθόντας διά τα υπ’ αυτών καταβαλλόμενα διά κατοικίας ενοίκια δυνάμει οιασδήποτε ενοικιάσεως.

(2) Το τοιούτον επίδομα θα καθορίζηται διά Κανονισμών εκδιδομένων υπό του Υπουργικού Συμβουλίου βάσει κριτηρίων περιλαμβανόντων μεταξύ άλλων το εισόδημα, την οικονομικήν κατάστασιν, το πληρωτέον ενοίκιον, τον αριθμόν των μελών της οικογενείας και εν γένει τας οικογενειακάς υποχρεώσεις του εκτοπισθέντος ή παθόντος. Οι Κανονισμοί αυτοί δύνανται να προβλέπουν την αναδρομική τους εφαρμογή.

(3) Ανεξάρτητα από το κριτήριο του εισοδήματος που καθορίζεται με κανονισμούς που εκδίδονται με βάση το εδάφιο (2), ο Υπουργός Εσωτερικών μπορεί να αποφασίζει την καταβολή επιδόματος σε παθόντα που πραγματικά, κατά την κρίση του Υπουργού, χρειάζεται βοήθεια.