Σημείωση
3 του Ν. 21(Ι)/2019Έναρξη της ισχύος του Ν. 21(Ι)/2019

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 21(Ι)/2019] τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.