Σημείωση
2 του Ν. 21(Ι)/2019Κατάργηση

Οι περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Έλεγχος Λογαριασμών) Νόμοι του 1983 έως 2007 καταργούντια.