Συνοπτικός τίτλος

1. Ο περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Έλεγχος Λογαριασμών) Νόμος του 1983 και ο περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Έλεγχος Λογαριασμών) (Τροποποιητικός) Νόμος του 1984 θα αναφέρωνται ομού ως οι περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Έλεγχος Λογαριασμών) Νόμοι του 1983 και 1984.