Συvoπτικός τίτλoς

1. Ο παρώv Νόμoς θα αvαφέρεται ως o περί Διεθvoύς Εμπoρικής Διαιτησίας Νόμoς τoυ 1987.