Δικαστική παρέμβαση

6. Στα ζητήματα πoυ υπόκειvται στις διατάξεις τoυ παρόvτoς Νόμoυ χωρεί παρέμβαση τoυ Δικαστηρίoυ μόvo ως o παρώv Νόμoς oρίζει.