Λήψη μέτρων προσωρινής προστασίας από Δικαστήριο

17Ι. Το Δικαστήριο έχει τις ίδιες εξουσίες έκδοσης απόφασης για τη λήψη μέτρων προσωρινής προστασίας αναφορικά με διαιτητικές διαδικασίες, ανεξάρτητα εάν έχουν την έδρα τους εντός της Δημοκρατίας, όπως ακριβώς εφαρμόζεται με δικαστηριακές διαδικασίες και το Δικαστήριο ασκεί τις εξουσίες του σύμφωνα με τη δικαιοδοσία του και τις αρμοδιότητές του λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά της διεθνούς διαιτησίας.