Σημείωση
8 του Ν.41(I)/2008Έναρξη της ισχύος του Ν.41(I)/2008

Η ισχύς του παρόντος Νόμου [Σ.Σ. δηλαδή του Ν.41(I)/2008] θεωρείται ότι άρχισε την 1η Ιανουαρίου, 2008.