Σημείωση
3 του Ν.72(I)/2010Έναρξη της ισχύος του Ν.72(I)/2010

Η ισχύς του παρόντος Νόμου [Σ.Σ. δηλαδή του Ν.72(I)/2010] αρχίζει την 1η Αυγούστου 2010.