Σημείωση
32 του Ν. 195(Ι)/2012Κατάργηση

(1) Με την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.195(Ι)/2012], ο περί Δανείου (Ανάπτυξη) Νόμος, ο περί Γραμματίων του Κυπριακού Δημοσίου Νόμος, ο περί Ομολογιακού Δανείου Νόμος και οι κανονισμοί που εκδόθηκαν δυνάμει των νόμων αυτών, καταργούνται.

(2) Οι εξουσίες, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας σε σχέση με το υφιστάμενο χρέος που συνάφθηκε βάσει των νόμων και κανονισμών οι οποίοι καταργούνται δυνάμει του εδαφίου (1), θα συνεχίσουν να ισχύουν έως την πλήρη εξόφληση του εν λόγω χρέους και οι δανειακές συμφωνίες που συνάφθηκαν και τα χρεόγραφα που εκδόθηκαν πριν από τον έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.195(Ι)/2012], θα παραμείνουν σε ισχύ.

(3) Οι κυβερνητικές εγγυήσεις που εξέδωσε η Κυπριακή Δημοκρατία πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 195(Ι)/2012], θα συνεχίσουν να ισχύουν και να αντιπροσωπεύουν υποχρεώσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με τις εκδοθείσες κυβερνητικές εγγυήσεις.