Σημείωση
5 του Ν.151(I)/2003Έναρξη της Ισχύος του Ν.151(I)/2003

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν.151(I)/2003] τίθεται σε ισχύ σε ημερομηνία που θα καθορίσει το Υπουργικό Συμβούλιο με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.