Σημείωση
8 του Ν.221(I)/2002Έναρξη ισχύος του Ν.221(I)/2002

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν.221(I)/2002] τίθεται σε ισχύ σε ημερομηνία που θα καθορίσει το Υπουργικό Συμβούλιο με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.