Έναρξη ισχύος

36. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία που θα ορίσει το Υπουργικό Συμβούλιο, με γνωστοποίηση του που θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.