Γενικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου

10.-(1) Το Επιμελητήριο διοικείται από τριακονταμελές Γενικό Συμβούλιο.

(2) Οι θέσεις των μελών του Γενικού Συμβουλίου κατανέμονται ως εξής:

(α) Μία θέση για κάθε ένα από τους κλάδους μηχανικής επιστήμης~

(β) οι υπόλοιπες θέσεις κατανέμονται μεταξύ των κλάδων μηχανικής επιστήμης με βάση την αναλογία των μελών κάθε κλάδου προς το σύνολο των μελών του Επιμελητηρίου.

(3) Σε περίπτωση που ο αριθμός των μελών οποιουδήποτε κλάδου μηχανικής επιστήμης είναι τέτοιος ώστε να μην τους αναλογεί τουλάχιστο μια θέση, ο κλάδος αυτός δε θα συμμετέχει στην κατανομή με βάση την παράγραφο (β) του εδαφίου (2).

(4) Η εκλογή για πλήρωση των θέσεων στο Γενικό Συμβούλιο που προβλέπονται στις παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου (2), γίνεται με χωριστή μυστική ψηφοφορία από τα μέλη του οικείου κλάδου μηχανικής επιστήμης.

(5) Μέλος του Επιμελητηρίου το οποίο λόγω προσόντων ανήκει σε δύο ή περισσότερους κλάδους μηχανικής επιστήμης, θα ψηφίζει μόνο για την ανάδειξη των αντιπροσώπων του κλάδου τον οποίο καθόρισε κατά την εγγραφή του στο Μητρώο.

(6) Η θητεία του Γενικού Συμβουλίου είναι τριετής και τα μέλη του είναι επανεκλέξιμα.

(7) Το Γενικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου εκλέγει από τα μέλη του τον Πρόεδρο, τον Α’ Αντιπρόεδρο, το Β’ Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα και το Γενικό Ταμία του Επιμελητηρίου.

(8) Τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου μπορούν να παίρνουν τέτοια αντιμισθία ή επιδόματα ή και τα δύο, ως ήθελε εγκρίνει ο Υπουργός.

(9) Σε περίπτωση μη υποβολής υποψηφιότητας για συγκεκριμένο κλάδο της μηχανικής επιστήμης ή μη υποβολής τόσων υποψηφιοτήτων όσες είναι οι αναλογούσες θέσεις υποψηφίων για συγκεκριμένο κλάδο της μηχα νικής επιστήμης, το Γενικό Συμβούλιο δύναται να προβαίνει σε διορισμό για πλήρωση οποιασδήποτε τέτοιας θέσης ή θέσεων από τα μέλη του Επιμε λητηρίου που είναι εγγεγραμμένα στο οικείο Μητρώο Μελών του Επιμελη τηρίου και πληρούν τις προϋποθέσεις να είναι υποψήφιοι για εκλογή ως μέλη του Γενικού Συμβουλίου, στην αμέσως επόμενη συνεδρία που ακολου θεί τη συνεδρία για την εκλογή των αξιωματούχων ως διαλαμβάνεται στο εδάφιο (7) του παρόντος άρθρου.