Χρήση τίτλου σπουδών

25ΣΤ.-(1) Αναγνωρίζεται στους υπηκόους των κρατών μελών, που ασκούν το επάγγελμα σε κλάδο της μηχανικής επιστήμης ή παρέχουν υπηρεσίες σε κλάδο της μηχανικής επιστήμης με βάση τον παρόντα Νόμο, το δικαίωμα να χρησιμοποιούν το νόμιμο τίτλο σπουδών τους και τη σχετική σύντμηση του κράτους μέλους αυτού, ο οποίος συνοδεύεται από το όνομα και τον τόπο, όπου βρίσκεται το εκπαιδευτικό ίδρυμα ή αναφέρεται η εξεταστική επιτροπή, που το έχει χορηγήσει.

(2)  Εάν ο τίτλος εκπαίδευσης του κράτους μέλους καταγωγής ή προέλευσης μπορεί να προκαλέσει σύγχυση με τίτλο, ο οποίος στη Δημοκρατία απαιτεί συμπληρωματική ή διαφορετική εκπαίδευση, που δεν έχει αποκτηθεί από τον ενδιαφερόμενο, ο τύπος του τίτλου του κράτους μέλους καταγωγής ή προέλευσης, που θα χρησιμοποιηθεί, καθορίζεται με σχετική πράξη της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής.