Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών

25Α.-(1) Πολίτης κράτους μέλους δύναται να παρέχει υπηρεσίες σε κλάδο της μηχανικής επιστήμης στη Δημοκρατία, χωρίς την υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο Μελών του Επιμελητηρίου και χωρίς την υποχρέωση έκδοσης ετήσιας άδεια άσκησης του επαγγέλματος από το Επιμελητήριο, νοουμένου ότι:

(α) ο πάροχος είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος και ασκεί νόμιμα το επάγγελμα στο κράτος αυτό∙

(β) έχει ασκήσει το συγκεκριμένο επάγγελμα στο κράτος μέλος εγκατάστασης, επί δύο τουλάχιστο έτη στο διάστημα των δέκα ετών που προηγούνται της παροχής υπηρεσιών, εφόσον το επάγγελμα δεν είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο στο εν λόγω κράτος.  Η πιο πάνω προϋπόθεση της διετίας δεν απαιτείται, εφόσον είτε το επάγγελμα είτε η εκπαίδευση για το εν λόγω επάγγελμα είναι νομοθετικά κατοχυρωμένη.

(2) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται μόνο σε περίπτωση που ο πάροχος της υπηρεσίας μετακινείται στη Δημοκρατία προκειμένου να ασκήσει προσωρινά και περιστασιακά τις υπηρεσίες σε κλάδο της μηχανικής επιστήμης.

(3) Το Επιμελητήριο κρίνει κατά περίπτωση το προσωρινό και περιστασιακό χαρακτήρα της παροχής υπηρεσιών και ιδιαίτερα σε σχέση με τη διάρκεια, συχνότητα, περιοδικότητα και το συνεχή χαρακτήρα της συγκεκριμένης παροχής.

(4) Πολίτης κράτους μέλους που παρέχει προσωρινά τις υπηρεσίες του με βάση τις διατάξεις του παρόντος άρθρου υπόκειται στις ισχύουσες από την κυπριακή νομοθεσία διατάξεις επαγγελματικού ή διοικητικού χαρακτήρα, αλλά δεν υποχρεούται να εγγραφεί ή να συμμετέχει ως μέλος σε τοπικούς ή άλλους συλλόγους.