Πειθαρχικά αδικήματα και ποινές

23. Πρόσωπο που καταδικάζεται από το Πειθαρχικό Συμβούλιο για  αδίκημα το οποίο ενέχει ηθική αισχρότητα ή εάν έχει κριθεί ένοχο διαγωγής επονείδιστης, δόλιας ή εάν ασυμβίβαστης προς το επάγγελμα σε κλάδο της μηχανικής επιστήμης, το Πειθαρχικό Συμβούλιο δύναται:

(α) Να προειδοποιήσει ή να επιπλήξει το εν λόγω πρόσωπο∙

(β) να διατάξει το εν λόγω πρόσωπο να καταβάλει υπό μορφή προστίμου ποσό μέχρι πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000)∙

(γ) να αναστείλει την άδεια άσκησης επαγγέλματος σε κλάδο της μηχανικής επιστήμης για τόσο χρονικό διάστημα όσο το Πειθαρχικό Συμβούλιο ήθελε κρίνει  σκόπιμο∙

(δ) να διατάξει τη διαγραφή του προσώπου από το Μητρώο Μελών του Επιμελητηρίου∙

(ε) λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων της υπόθεσης, να εκδώσει διαταγή ως προς την καταβολή του συνόλου ή μέρους των εξόδων της διαδικασίας ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου, όπως αυτά υπολογίζονται με βάση τον κατάλογο εξόδων που καταρτίζεται από το Πειθαρχικό Συμβούλιο, εγκρίνεται από τη Διοικούσα Επιτροπή και δημοσιεύεται.