Πρακτικά

20. Τα πρακτικά των εργασιών του Γενικού Συμβουλίου και της Διοικούσας Επιτροπής, τα οποία υπογράφονται σύμφωνα με το άρθρο 17, αποτελούν απόδειξη των εν λόγω εργασιών και, μέχρις απόδειξης του αντιθέτου, της νόμιμης σύγκλησης της συνεδρίασης.