Σημείωση
32 του Ν.187(Ι)/2002Καταργήσεις

(1)  Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας Νόμοι του 1991  και 1992 καταργούνται.

(2) Οποιεσδήποτε διοικητικές πράξεις έχουν εκδοθεί με βάση τον καταργηθέντα νόμο, θαεξακολουθήσουν να ισχύουν στο βαθμό που δε συγκρούονται με τον παρόντα Νόμο [Σ.Σ.: δηλαδή τον Ν. 187(Ι)/2002], μέχρις ότου αντικατασταθούν από νέες που θα εκδοθούν με βάση τον παρόντα Νόμο [Σ.Σ.: δηλαδή τον Ν. 187(Ι)/2002].